O ADVOKÁTOVI

JUDr. Soňa Soboňová nadobudla vzdelanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium ukončila v roku 2012, kedy jej bol udelený titul magister práv („Mgr.“). Následne, v roku 2014, po úspešnom skončení rigorózneho štúdia na svojej alma mater, jej bol udelený titul doktor práv („JUDr.“).

JUDr. Soňa Soboňová nadobudla rozsiahlu právnu prax už počas štúdia, kedy od roku 2011 pôsobila v rámci Notárskeho úradu JUDr. Petra Šulaiho v Nových Zámkoch. V tomto období sa zameriavala najmä na agendu súvisiacu s dedičským konaním, vydržaním, ako inštitútom občianskeho práva, a pozemkovým právom, ako aj na agendu obchodných spoločností.

Následne, v roku 2012, sa JUDr. Soňa Soboňová zamestnala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Ervina Erdélyiho v Nových Zámkoch. Počas svojej koncipientskej praxe sa dostala do kontaktu najmä so sporovou agendou riešenou súdmi Slovenskej republiky a to v oblastiach občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, pracovného práva, ako aj správneho práva. Zároveň bola pravidelne začleňovaná aj do riešenia trestnoprávnej agendy účasťou na výsluchoch a súdnych pojednávaniach. Po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky v roku 2016 sa JUDr. Soňa Soboňová stala samostatne pôsobiacim advokátom.