ODBORNÉ ZAMERANIE

 

Poskytovanie právnych služieb advokátom zahŕňa právnu pomoc tak v sporovej, ako aj v nesporovej agende. Advokát háji práva a záujmy svojich klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy v rámci celej Slovenskej republiky. Cieľom mimosúdneho poradenstva je najmä predchádzanie budúcim sporom a hľadanie vhodnejších a hospodárnejších riešení vzniknutých konfliktných situácií. 

 

Advokát poskytuje právne poradenstvo a služby v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

N

OBČIANSKE PRÁVO

Právne poradenstvo a právne rozbory v občianskom práve, vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka, najmä návrhu na začatie konania, žaloby, odvolania a iných podaní

 

N

TRESTNÉ PRÁVO

Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených, obhajoba (obvinených alebo obžalovaných) vo všetkých štádiách trestného konania, vypracovávanie písomných podaní, trestných oznámení

 

N

OBCHODNÉ PRÁVO

Právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnicke osoby, vypracovanie alebo kontrola stanov, zakladacej listiny, všeobecných obchodných podmienok alebo interných noriem obchodných spoločností

N

PRACOVNÉ PRÁVO

Právne poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov pre zamestnávateľov a zmestnancov, zabezpečenie pracovnoprávnej agendy obchodných spoločností 

 

N

RODINNÉ PRÁVO

Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva, príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie vo všetkých druhoch právnych konaní podľa Zákona o rodine, zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv

 

N

SPRÁVNE PRÁVO

Právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva, vypracovanie vybraných podaní podľa Správneho poriadku, zastupovanie v správnom konaní, zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom, stavebnom