ODMENA ADVOKÁTA

Odmena advokáta sa v prvom rade určuje konsenzuálnou dohodou medzi advokátom a klientom (zmluvná odmena). Výška zmluvnej odmeny pritom nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

V prípade, ak medzi advokátom a klientom nedôjde k dohode o výške odmeny, subsidiárne sa použijú ustanovenia o tarifnej odmene podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Zmluvnú odmenu si zmluvné strany môžu dohodnúť podľa niektorého z nižšie uvedených spôsobov:

1. Podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena) – pri poskytovaní jednoduchej právnej služby sa môže advokát s klientom dohodnúť na delení hodinovej odmeny na začaté štvrťhodiny. Ak o to klient požiada, advokát mu pri vyúčtovaní vo veci predloží špecifikáciu vykonanej práce.

2. Paušálnou sumou (paušálna odmena) – tento spôsob odmeny si advokát a klient môžu dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období, príp. na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

3. Podielom na hodnote veci (podielová odmena), ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť dvadsať percent z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania.

4. Tarifnou odmenou – Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách advokáta sa bežne určuje podľa hodnoty sporu.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny podľa vyhlášky 655/2004 Z. z. o odmenách advokátov a náhradách za poskytovanie právnych služieb za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

 

hodnota sporu výška jedného úkonu právnej pomoci
do 165,97 € 16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 € 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 € 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €
nad 6.638,78 € do 33.193,92 € 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €
nad 33.193,92 € 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 €